Thống kê tiến độ xử lý đợn hàng bị sự cố năm 2022

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ CÁC ĐƠN HÀNG BỊ SỰ CỐ.xlsx