Sản lượng đóng gói

BC THÀNH PHẨM ĐG T08.2022
BCSL THÀNH PHẨM ĐG T07.2022
THÀNH PHẨM ĐG THÁNG 06
THÀNH PHẨM ĐG THÁNG 05
THÀNH PHẨM ĐG 04/2022