Sản lượng sản xuất

Sản Lượng SX T07/2022
SẢN LƯỢNG THÁNG 06
SẢN LƯỢNG THÁNG 05
SẢN LƯỢNG 04/2022